BALTIMAADE METALLIAEG
Valter Lang 
Sisukord I Järgmine
EESSÕNA


Käesolev õppematerjalide kogumik on esimene katse esitada ulatuslik ja süstematiseeritud ülevaade Läänemere idaranniku maade – tänapäeva Eesti, Läti ja Leedu ala – metalliaja arheoloogiast. Seesugust kirjalikku ülevaadet ei ole varem koostatud ei eesti, läti, leedu ega ka üheski teises keeles, kuigi vastavasisulisi loengukursusi on peetud kõigi kolme maa ülikoolides ja põgusamas vormis kaugemalgi. 

Samas ei ole see õpik kaugeltki ammendav ülevaade Baltikumi metalliajast. Siinne käsitlus on mahuliselt kokkusurutud, et olla kasutatav arvutiekraani vahendusel. Piiratud mahu tõttu on pearõhk asetatud kõige olulisemate muististe ja protsesside kirjeldamisele, kusjuures leiumaterjali on vaadeldud rohkem kui tagasihoidlikult. Illustratiivne materjal on valitud selliselt, et mitte korrata kõige tuntumaid ja varem korduvalt publitseeritud pilte, mida igaüks võib kergesti kätte saada vastavatest raamatutest. Sellistele piltidele, mis on avaldatud üldiselt kättesaadavates koguteostes Eesti esiajalugu (Tallinn 1982), Latvijas PSR arheologija (Riia 1974) ja Lietuvos archeologijos bruo¾ai (Vilnius 1961) viidatakse tekstis (vastavalt EE, LA ja Bruo¾ai); täiendavad illustratsioonid (nt uuemate uurimistulemuste kohta) on aga käesoleva õpiku osaks. Niisiis tuleks siinse õpiku lugemisel hoida käepärast neid kolme ülevaateteost, et saaks kasutada viidatud illustratiivset materjali. Eesti arheoloogilise leiumaterjali kohta võib täiendavalt kasutada ka veebipõhist õpikut Eesti muinasesemed.

Siinne metalliaja käsitlus pole ka seesmiselt ühtviisi komponeeritud, kuivõrd mõni teema on lahti kirjutatud põhjalikumalt ja mõni teine hoopis fragmentaarselt. Selleks on kaks põhjust. Läti ja Leedu osas tingis ebaühtlust kirjanduse kättesaadavus, pealegi seal lihtsalt on rida küsimusi, mida senine uurimistöö on valgustanud vähem kui teisi (nt ühiskonna arenguga seotud probleemid). Eesti osas pidasin tarvilikuks põhjalikumalt peatuda nendel probleemidel, mida senistes ülevaateteostes on käsitletud vähe või ebarahuldavalt. Samas on üsna kokku surutud need teemad, mille kohta võib leida ammendava ülevaate kas Eesti esiajaloost või hiljuti ilmunud Eesti muinasajast (autorid A. Kriiska ja A. Tvauri).  

Tahan avaldada tänu Marge Konsale, kes nägi rohkesti vaeva õpiku teksti ja illustratsioonide digitaliseerimisel.
 
Sisukord I Järgmine