BALTIMAADE METALLIAEG
ÕPPEMATERJALE

Valter Lang 

Tartu 2003
  Sisukord  
  Eessõna
  Sissejuhatus
  1. Pronksiaeg
        Vanem pronksiaeg
        Noorem pronksiaeg
  2. Eelrooma rauaaeg
  3. Rooma rauaaeg
        Eesti
        Läti
        Leedu
  4. Keskmine rauaaeg
        Keskmine rauaaeg Eestis
                 Sissejuhatus
                 Kronoloogia
                 Linnused ja asulad
                        Linnuste rajamise taust
                        Linnuste tüpoloogia
                        Asulad
                        Linnuste ja asulate kokkuvõte
                 Kalmed
                        Järelmatused tarandkalmetes
                        Paadismatused
                        Kangurkalmed
                        Kivivarekalmed
                        Kääpad
                        Maa-alused kalmistud
                        Kalmete kokkuvõte
                  Peitleiud ja aarded
                  Maakasutussüsteemid
                         Põllukivihunnikute väljad
                         Ribapõllusüsteemi kujunemine
                  Ühiskond
        Läti ja Leedu
  5. Noorem rauaaeg
        Eesti
        Läti ja Leedu
   
Õpiku tekst illustratsioonideta Baltimaad.pdf
© Valter Lang 2003
Autoriõigus kogu kursusele ja kõigile V. Langi poolt ette valmistatud õppematerjalidele kuulub V. Langile. Õppematerjale on lubatud kasutada ainult selle konkreetse kursuse raames. Õppematerjalide kasutamine muudel eesmärkidel võib toimuda vaid kokkuleppel autoriga (vlang@ut.ee 05291843).

Viitamine kursuse materjalidele on soovitav järgmisel kujul:
Lang, V. Baltimaade metalliaeg. Õppematerjale. Tartu, 2003
(http://www.history.ee/arheo/Baltimaad.htm)