PRONKSIAEG ja VANEM RAUAAEG EESTIS
Valter Lang
Tartu 2007
       
        Sissejuhatus
I
Eelduste väljakujunemine agraarühiskonna tekkeks
(vanem pronksiaeg)
        Asustus ja majandus vanemal pronksiajal  
                         Asulakohad  
                         Hilised kivikirved  
                         Õietolmudiagrammid  
                         Esimene maahõive  
       Ühiskond ja kultuur  
                        "Epineoliitiline kultuuritus"  
                        Prestiižesemete vahetus  
                        Keskus - perifeeria suhted  
       Kokkuvõte  
II
Asulad ja asustus nooremal pronksi- ja vanemal rauaajal PDF tekst (379 K)
      Avaasulad  
      Suletud asulad  
                         Kindlustatud asulad  
                         Mäepealsed asulad  
                         Varased ringvallid  
       Asustuse areng Eesti erinevates osades  
                         Loode-Eesti  
                         Kirde-Eesti  
                         Kesk-Eesti  
                         Kagu-Eesti  
                         Edela-Eesti  
                         Saared ja Lääne-Eesti  
      Kokkuvõte  
III
Põllumajandus ja käsitöö nooremal pronksi- ja vanemal rauaajal PDF tekst (419 K)
      Maaharimine ja karjakasvatus  
                         Maakasutussüsteemid  
                         Põllumajanduses kasutatud tööriistad  
                         Vilja- ja koduloomakasvatus arheoloogiliste leidude ja suiradiagrammide                        andmetel  
                         Maakasutussüsteemid ja ühiskond  
      Metallitöö  
                         Pronksitöö  
                         Rauatöö  
      Muu käsitöö  
                         Keraamika  
                         Rõivaste valmistamine  
                         Muud tööd  
      Kokkuvõte  
IV
Kalmed ja matmisviis PDF tekst (516 K)
      Kivikirstkalmed  
                         Kivikirstkalmete levik  
                         Kivikirstkalmete ehitus  
                         Matmisviis kivikirstkalmetes  
                         Hauapanused  
                         Kivikirstkalmete vanus ja päritolu  
      Laevkalmed  
      Kangurkalmed  
                         Ilma ringmüürita kangurkalmed  
                         Ringmüüriga kangurkalmed  
                         Kangurkalmete vanus, levik ja päritolu  
     Varased tarandkalmed  
                         Kurevere tüüpi kalmed  
                         Kõmsi tüüpi kalmed  
                         Poanse tüüpi kalmed  
                         Varased üksiktarandkalmed  
                         Matmisviis varastes tarandkalmetes  
                         Hauapanused  
                         Varaste tarandkalmete vanus ja päritolu  
     Tüüpilised tarandkalmed  
                          Kirde-Eesti (Virumaa)  
                          Loode-Eesti (Rävala)  
                          Kesk-Eesti  
                          Kagu-Eesti  
                          Edela-Eesti  
                          Lääne-Eesti ja saared  
                          Tüüpilised tarandkalmed: kokkuvõte  
     Üksiktarandkalmed    
     Tüüpiliste ja üksiktarandkalmete hauapanused  
     Bautakivikalmed  
     Maa-alused kalmed  
     Kokkuvõte  
V
Inimene, ühiskond ja kultuur nooremal pronksi- ja vanemal rauaajal PDF tekst (416 K)
     Inimene ja ühiskond asula- ja kalmeleidude põhjal  
                          Inimene  
                          Kollektiiv  
                          Asustusvõrgu sotsiaalne struktuur  
     Ühiskond ja kultuur  
                          Keraamika stiilirühmad  
                          Ehete (rõivastuse) stiilirühmad  
                          Stiilirühmad ja sotsiaalsed rühmad  
     Ühiskond ja usund  
                          Usundiga seotud muistised  
                          Usundi põhijooni  
     Kauba- ja kultuurikontaktid nooremal pronksi- ning vanemal rauaajal  
                          Transpordivahendid  
                          Kontaktide suunad ja olemus  
                          Kaubandus ja ühiskond  
     Keskus - perifeeria suhted  
                          Strukturaalsed muutused ühiskonnas nooremal pronksiajal  
                          Eelrooma rauaaeg  
                          Rooma rauaaeg  
     Kokkuvõte  
  Kasutatud allikad ja kirjandus PDF tekst (305 K)