Archaeologist Marge Konsa
   
University of Tartu, Estonia > Dept. of Archaeology>Marge Konsa


Islet of Manija  in 2009 

Scientific papers / Teaduslikud artiklid

2012

44. Konsa, M., Kivi, K. Village at the foot of the fort: settlement sites I–III at Linnaaluste. – Keava – "The Hand of the Sun". Estonian Journal of Archaelogy Supplementary Series, Vol. 1, 63-91. doi: 10.3176/arch.2012.supv1.04.

43. Konsa, M., Rattus, K., Tuubel, V., Vijand, L. 2012. Esemed jutustavad lugusid. – Harro-Loit, H., Tasa, M. (toim). Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõistmise ja tõlgendamise võimalusi. Tartu: Kultuuriteooria tippkeskus, 99-114. PDF

2011

42. Jääts, L., Konsa, M., Kihno, K., Tomson, P. 2011. Fire Cultivation in Estonian Cultural Landscapes. – Peil, T., Lang, V. & Kull, K. (eds). The Space of Culture - the Place of Nature in Estonia and Beyond. Approaches to Culture Theory I. Tartu Universtity Press, Tartu, 165-180. PDF

2010

41. Konsa, M. & Ots, M. 2010. Landscape surveys and monuments discovered in 2009. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2009. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 191-198. PDF

40. Lang, V., Mäesalu, A., Tvauri, A., Valk, H., Kriiska, A., Konsa, M., Lõhmus, M., Oras, E., Kaldre, H., Malve, M. 2010. The Story of Archaeology at the University of Tartu 1920-2010. Arheoloogia lugu Tartu ülikoolis 1920-2010. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.

39. Jääts, L., Kihno, K., Tomson, P., Konsa, M. 2010. Tracing fire cultivation in Estonia. – Forestry Studies, 53, 53-65.

 

2009

38. Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L. & Vassiljev, J. 2009. Rescue excavations of a Vendel Era boat-grave in Salme, Saaremaa. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2008, Tallinn, 53-64.

37. Konsa, M., Heinsalu, A. & Vassiljev, J. 2009. Arheoloogilise objekti geoloogilisi aspekte: muinaslaev Salme muinasrannal. - Piirideta geoloogia. Schola geologica V. Tartu, 68-73. PDF

36. Konsa, M. & Ots, M. 2009. Landscape surveys and monuments discovered in 2008. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2008. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 214-231.

2008

35. Konsa, M. & Ots, M. 2008. 2007. aastal avastatud muistised. Monuments discovered in 2007. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2007. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 229-238.

34. Konsa, M., Tõnisson, E. 2008. Lipa ringvall. – Eesti muinaslinnuste kataloog. Tõnisson, E. Eesti muinaslinnad. MT, 20. Tartu-Tallinn, 207-208.

2007

33. Jonuks, T. & Konsa, M. 2007. The revival of prehistoric burial practices: three archaeological experiments. - Folklore, 37, 91-110. Paper PDF ; additional tables and pictures http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol37/tbl.htm

32. Konsa, M. & Ots, M. 2007. 2006. aastal avastatud muistised. New archaeological sites found in 2005.- Archaeological Fieldwork in Estonia 2006. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 263-270.

31. Palang, H., Printsmann, A., Kõivupuu, M., Lang, V. & Konsa, M. 2007. The veiled patterns of power. Changes in the marginalised countryside of Estonia and local identity. -Pedroli B, Van Doorn A, De Blust G, Paracchini ML, Wascher D & Bunce F (Eds.). Europe's living landscapes. Essays exploring our identity in the countryside. Landscape Europe, Wageningen / KNNV Publishing, Zeist, 243-259.

2006

30. Konsa, M. 2006. Estonian Archaeology from 1991–2005. – Archaeological Research in Estonia 1865–2005. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 41–50.

29. Konsa, M. & Roio, M. 2006. Archaeological investigations in the surroundings of Kisejärve and Tsiistre. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2005. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 91–100.

28. Konsa, M., Lang, V., Vimberg, K. & Kelder, I. 2006. Ring-wall enclosure of Lipa in prehistoric southern Harjumaa. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2005. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 53–60.

27. Konsa, M. & Ots, M. 2006. 2005. aastal avastatud muistised. New archaeological sites found in 2004. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2004. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 253–260.

2005

26. Konsa, M. 2005. Vaade Karula kõrgustikult Lõuna-Eesti muinasajale. Summary: A view from the Karula Heights to the prehistory of southern Estonia. – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, IV. Tartu, 11-29.PDF

25. Konsa, M. 2005. Tee normaalteadusest normaalseks teaduseks: Eesti arheoloogia suundumusi 1990. aastatel. Summary: From the stage of a "normal science" to a normal human science: trends in Estonian archaeology in the 1990s. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2003. Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2003. Tartu, 94-115.

24. Konsa, M. 2005. Vanad andmed uues kuues: Madi kivikalme arhiiviallikate digitaalne süsteem. 237-244

23. Palang, H., Printsmann, A., Konsa, M. & Lang, V. 2005. Ideology and tradition in landscape change: a case of the Helme parish, Estonia. – Peil, T. & Jones, M. (eds.) Landscape, Law and Justice. Instituttet for sammenlignende kulturforskning Serie B: Skrifter 118. Oslo: Novus Forlag, 288-297.

22. Palang, H., Sooväli, H.,Printsmann, A., Peil, T., Kaur, E., Lang, V., Konsa, M., Külvik, M., Alumäe, H. & Sepp, K. 2005. Püsivad ja muutuvad maastikud Eestis: Kultuurigeograafiline käsitlus. – Akadeemia, 10, 2209-2227.

21. Lang, V., Laneman, M., Kaldre, H., Konsa, M. and Tvauri, A. 2005. From the early Pre-Roman Iron Age to the early modern times: new investigations at Keava. – Archaeological Fieldwork in Estonia. 2004, 45-58.

20. Konsa, M. & Ots, M. 2005. 2004. aastal avastatud muistised. New archaeological sites found in 2004. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2004. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 189-196.

 

2004

19. Palang, H., Sooväli, H., Printsmann, A., Peil, T., Lang, V., Konsa, M., Külvik, M., Alumäe, H. & Sepp, K. 2004. Estonian cultural landscapes: persistence and change. – Estonia Geographical Studies, 9, 155–170.

18. Lang, V. & Konsa, M. 2004. Aeg ja muutus interdistsiplinaarsetes kohauuringutes Keava ümbruse asustusloo näitel. [Summary. Time and change in interdisciplinary site studies as revealed by settlement history of the Keava area.] – Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks. Muinasaja teadus, 14. Tartu-Tallinn, 113 –135.

17. Johanson, K. & Konsa, M. 2004. Etnogeneesist interdistsiplinaarse koostöö valguses. Hetkeolukorra peegeldus arheoloogia ja keeleteaduse kevadkooli taustal. – Estonian Journal of Archaeology, 8, 1, 84–88. PDF


16. Lang, V., Konsa, M., Tvauri, A., Kaldre, H., Laneman, M., Lätti, P. & Vaab, H. 2004. Two Iron Age hill-forts, a settlement site and Neolithic birch bark pavement of Keava. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2003. Tallinn, 61–71.

15. Lang, V., Kaldre, H., Konsa, M., Laneman, M., & Vaab, H. 2004. Fossil fields of Ilmandu and Muraste, North Estonia. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2003. Tallinn, 72 –83.

14. Konsa, M. ja Ots, M. 2004. 2003. aastal avastatud muistised. Archaeological monuments discovered in 2003. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2003. Tallinn, 207 –215.


2003


13. Konsa, M. 2003. Different means of burying the dead. Stone graves of the 10th to 13th centuries in Estonia. – Offa 58, 2001, 223–228.

12. Konsa, M. 2003. Eesti hilisrauaaja matmiskommete ning ühiskonna kajastusi Madi kivivarekalmistus. [Summary. The Reflections of Latest Iron Age Burial Customs and Society in the Stone Grave-Field of Madi, Estonia]. – Muinasaja teadus, 13, 119–142.

11. Konsa, M., Ilves, K., Jonuks, T., Kiudsoo, M., Ots, M., Saluäär, U. & Sarv, K. 2003. Missugune sa oled, Eesti arheoloogia? Summary: What are you like, Estonian archaeology?– Eesti Arheoloogia Ajakiri, 7, 1, 72–94. PDF


10. Konsa, M. 2003. Arheoloogiad intersemioosiselises Euroopas. – Eesti Arheoloogia Ajakiri, 7, 2, 158–163.

9. Konsa, M. 2003. The sites of Tsiistre and Kirikumäe in southeastern Estonia. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2002. Arheoloogilised välitööd Eestis 2002, 144–152.

8. Konsa, M., Lang, V., & Loolaid, L. 2003. Settlement site III of Linnaaluste from archaeological complex of Keava. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2002. Arheoloogilised välitööd Eestis 2002, 51–55.

7. Konsa, M. & Ots, M. 2003. 2002. a avastatud muistised. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2002. Tallinn, 230–238.

2002

6. Konsa, M. 2002. Archaeological investigations in the churchyard of Paistu. – Arheoloogilised välitööd Eestis 2001. Archaeological Fieldwork in Estonia. 2001. Tallinn 2002, 160–164.

5. Konsa, M., Lang, V., Lainemurd, I. & Vaab, H. 2002. Archaeological excavations at settlement site I of Linnaaluste. – Arheoloogilised välitööd Eestis 2001. Archaeological Fieldwork in Estonia. 2001, 74-81.

4. Konsa, M. & Ots, M. 2002. 2001. aastal avastatud muistised. Archaeological monuments discovered in 2001. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2001. Tallinn, 192–199.

2001

3. Konsa, M. & Ots, M. 2001. 2000. aastal avastatud muistised. – Archaeological Field Works in Estonia 2000. Tallinn, 122–133.

2000

2. Valk, H., Konsa, M., Vindi, A., Mandel, M. & Tamla, Ü. 2000. 1999. aastal avastatud muistised. – Archaeological Field Works in Estonia 1999. Tallinn, 121–127.

1998

1. Lang, V. & Konsa, M. 1998. Two Late Neolithic to Early Iron Age settlement sites at Ilumäe, North Estonia. – Archaeological Field Works in Estonia 1997. Tallinn, 67–77.

 

Abstracts / Konverentsiteesid

Konsa, M., Engbring, L. 2011. Analysis of dispersed cremations. – Baltic Bioarchaeology meeting. Past people around the Baltic Sea. August 21-24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstract. Tallinn University, 19. PDF

Konsa, M. 2011 The meaning of grave goods. – Centre of Excellence in Cultural Theory IV Autumn Conference "Things in Culture, Culture in Things". Program and Abstracts. Tartu October 20-22, 2011, 26. PDF

Tomson, P., Jääts, L., Kihno, K., Konsa, M. 2011. Historical bushland management and its development in the late 19th - 20th centuries in southern Estonia. – Encounters oh Sea and Land. The 6th ESEH conference, Turku, Finland,28 June - 2 July 2011. Hand Programme and Abstracts: Encounters oh Sea and Land. The 6th ESEH (European Society for Environmental History) conference, Turku, Finland,28 June - 2 July 2011. Turku, 215.

Jääts, L., Konsa, M., Kihno, K., Tomson, P. 2010. Slash-and-burn land-use in Estonian agrarian landscapes. – The Permanent European Conferencse for the Study of the Rural Landscape, 24th Session. Living in landscapes: Knowledge, Practice, Imagination. Riga & Liepaja, Latvia, 23-27 August 2010, 70-71.

Konsa, M. 2008. Late Iron Age Burial Customs in Estonia. – The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16.-21. September 2008, University of Malta. Abstracts Book. Malta, 293.

Konsa, M. 2008. The significance of lakes in the sacral landscape. – International Conference Natural Holy Places in Archaeology and Folklore in the Baltic Sea Region. May 2-4, 2008. Abstracts. Vilnius, 19-20.

Kihno, K., Jääts, L., Konsa, M., Tomson, P. 2008. An experimental use of slash-and-burn cultivation in Karula National Park, Estonia. – AEA 2008 Annual Conference, The consequences of Fire: AEA 2008 Annual Conference, The consequences of Fire, Aarhus, Denmark, 12. - 14. September 2008. Denmark:, 2008, 46-48.

Konsa, M. 2005. Grave goods as cultural metaphors. – Colours of Archaeology. Material Culture and the Society. Baltic Archeological Seminar-2. October 20-22, 2005 Padvariai (district of Kretinga). Abstracts. Vilnius University, 36.


Popular sience articles / Populaarteaduslikud artiklid

11. Konsa, M. 2011. Salmen laivahauta Saarenmaalla. – Hiisi. Lehti muinaisuuden harrastajille, 2, 3-6. PDF

10. Konsa, M. 2010. Miski inimlik ei ole teadusele võõras. – Tarkade klubi, juuni, nr 6 (42), 24. PDF

9. Haak, A. & Konsa, M. 2010. Tudengite huvi garanteeritud. Arheoloogianäitus "Koolnud ja koolkonnad" Tartu Linnamuuseumis. – Muuseum, 1 (27), 30-32. PDF

8. Konsa, M., Livin, L. 2009. Ülevaade Eesti arheoloogia eetikakoodeksist. – Muinsuskaitse aastaraamat 2008, 72-74.

7. Konsa, M. 2009. Salme muinaslaev. – Muinsuskaitse aastaraamat 2008, 10-12.

6. Konsa, M. 2008. Samoe drevneje sudno Estonii. – Baltfort: Baltic military history magazine, Dez, 4 (05), 83. PDF

5. Konsa, M., Kopamees, G. 2008. Salme muinaslaev. – Salme valla infoleht nr 9 (163), Oktoober, 2. PDF

4. Jonuks, T. ja Konsa, M. 2005. Matused meenutavad minevikku. – teadus.ee nr 32, reede, 2. detsember 2005.

3. Jonuks, T. ja Konsa, M. 2005. Kunda hiiemägi - kalmeväli ja pühakoht. – Eesti Loodus, 3, 20-23.

2. Konsa, M. 2003. Karula muinasaegne kultuurmaastik. – Tarupettäi. Karula Infoleht, Talv 2003, 17, 7. PDF
1. Konsa, M. 2000. Jäljed minevikust. – Tarupettäi. Karula Infoleht, Suvi 2000, 3, 1. PDF

 

Learning materials / Õppematerjalid

Konsa, M., Haav, A. 2012. Quantum GISi kasutusjuhend. Võrguteavik. Tartu. PDF

Laius, Anne; Linnus, Urma; Jääts, Liisi; Konsa, Marge; Tuubel, Virve 2010. Kui põllud põlesid. Näitus alepõllundusest. Tööleht. Eesti Rahva Muuseum. PDF

 

Manuscripts / Käsikirjad

Konsa, M. 2009. Hingede vabastamine. Filmi "Releasing the Spirits: A Village Cremation in Bali" analüüs. TÜ visuaalse antropoloogia kursuse lühiuurimus. PDF

Konsa, M. 2000. Arheoloogiline geoinfosüsteem Muistised ja kohapärimus. Artikkel pidi ilmuma kogumikus Muistis, koht ja pärimus. Toim H. Valk. Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetised, 10. Kogumik ei ilmunud.
Summary: Archaeological GIS Site and Oral Tradition. This paper was to be published in Archaeological site, place and oral tradition. Ed. H. Valk. The collection of paper remained unpublished. PDF

Konsa, M. 1999. Geograafilise infosüsteemi kasutamine arheoloogias Rõuge kihelkonna näitel. Tartu Ülikool. Summary: The application of geographic information systems in archaeology on the example of Rõuge parish. Gradu paper at University of Tartu. PDF

Konsa, M. 1999. Eesti 14.-16. sajandi ahjukahlid. Seminaritöö. Tartu Ülikool. PDF
Konsa, M. 1996. Eesti noorema pronksiaaja ehted. Seminaritöö. Tartu Ülikool. PDF

 

Fieldwork reports / Välitööde aruandeid

Konsa, M., Kaldre, H. 2011. Aruanne arheoloogilisest seirest Manijal 25.-26. aprillil 2009. PDF
Konsa, M., Jonuks, T. 2010. Valgamaa Karula kiriku kiviraiendid. Tartu. PDF
Konsa, M. 2003. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Jauga mõisa oletataval asukohal. Tartu Ülikool. PDF


Projects / Projektid

Cremations of Madi cemetery, Estonia (University of Southampton, UK)

Salme muinaslaev
The Salme shipfind

Keava - Päikese Käsi

Kunda Hiiemäe kivikalme   
Hiiemägi Hill

Public presentations / Avalikud ettekanded ja intervjuud

Arko Oleski ja Madis Aesma intervjuu Marge Konsaga arheoloogilistest kaevamistest. Puust ja punaseks. ERR, Raadio 2. 4. mail 2012. 22 min (mp3).

Marek Tamme vestlus Marge Konsaga. Kultuuriteooria tippkeskus 2010. Video 13 min.

Toomas Kelti intervjuu Marge Konsaga Salme muinaslaevast. Uudis +. ERR, Vikerraadio, 4. nov 2008. 10 min (mp3)

Konsa, M., Ots, M. 2008. Miks sõuda ühises paadis? Distsipliinide ülesest koostööst Salme muinaslaeva uurimisel ja erinevatesse kogudesse talletamisel. - Konverents Teaduskollektsioonid - minevik tuleviku teenistuses 12. novembril 2008, Tallinnas Rahvusraamatukogus. Video (flv) ja slaidid (pdf)

Exhibitions / Näitused

4. Jääts, L., Tompson, P., Konsa, M., Kihno, K. (koost) 2010. Kui põllud põlesid. Näitus alepõllundusest. ERM, Kultuuriteooria tippkeskus, Valga muuseum. Eesti Rahva Muuseumis 16. nov 2010-3. aprill 2011; Valga Muuseumis 6. juuli - 30. sept 2011; Hiiumaa Muuseumis 13. märts - 27. mai 2012. Narva Muuseumis 2012.

3. Konsa, M. ja Haak, A. (kuraatorid ja koostajad); Aguraiuja, Ü., Derešivski, I., Metssalu, J., Livin, L., Pajuste, V., Rappu, M., Roog, R., Samorokov, M., Smirnova, M., Štšogoleva, J., Šafranovski, J., Tasuja, K., Ulst, I. (koost) 2010. Koolnud ja koolkonnad. TÜ arheoloogia õppetool, Kultuuriteooria tippkeskus, Tartu Linnamuuseum. Tartu Linnamuuseumis 10. veeb- 31. märts 2010; Arheoloogiakeskuses Tallinnas (Rüütli 10) 12. aprill - 30. juuni 2010; Narva Muuseumis 22. sept 2010 - 10. jaanuar 2011.

2. Konsa, M. (koost) 2009. Salme muinaslaev. Kultuuriteooria tippkeskus. Saaremaa muuseumis 15. mai - 15. sept 2009.

1. Paloveer, Urmet, Konsa, Marge, Tvauri, Andres (koost.) 2005. Maapõue peitud saladused. Näitus TÜ arheoloogia õppetooli 85. a juubeli puhul. TÜ Ajaloo Muuseumis 18.03-30.09.2005.

Videos / Videod

4. Konsa, M. 2010. Filmilavastused arheoloogia ajaloost. TÜ arheoloogia õppetool 90. TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, Kultuuriteooria tippkeskus. 10 min.

3. Konsa, M. ja Jääts, L. (režii), Selgemäe, M. (kaamera, montaaž), Viimre, K. (kaamera). 2010. Kui põllud põlesid. Eesti Rahva Muuseum, Kultuuriteooria tippkeskus. 11 min.

3. Konsa, M. 2010. Arheoloogilised kaevamised Salevere Salumäel. Kultuuriteooria tippkeskus. 1 min.

2. Konsa, M. (režii, montaaž), Saimre, T., Veldi, M., Kaldre, H. (kaamera) 2009. Proosa muinaspõllud. Kultuuriteooria tippkeskus. 8 min.

1. Konsa, M. (kaamera, režii, montaaž), Malve, M. (režii) 2009. Arheoloogia labor. Luustiku analüüs. Kultuuriteooria tippkeskus. 8 min.

Algusesse / Up