Tartu Ülikooli arheoloogiaarhiiv

Aadress: Jakobi 2-212, Tartu 51005

Arhiiv on avatud:

E – R kl 9.00–15.00

Kontakt: Taisi Juus (taisi.juus@ut.ee, 55600315)

Arhiivi põhiosa moodustab Eesti maapiirkondadega seonduv kihelkonnaarhiiv. Lisaks Tartu Ülikooli materjalidele (alates 1991) on sinna kopeeritud maapiirkondi puudutavad materjalid TLÜ Ajaloo Instituudi ja Muinsuskaitseameti arhiivist. Kogu sisaldab käsikirjalisi kaevamis- ja inspektsiooniaruandeid, kihelkonnakirjeldusi, teateid leidude ja muististe kohta ning loodusteaduslike uuringute aruandeid (osteoloogilised analüüsid, georadariga mõõtmiste tulemused, süsinikudateeringud). Linnakaevamiste kogu hõlmab peamiselt TÜ arheoloogide aruandeid Tartu, Viljandi ja Narva linnakaevamistest.

Kokku on üle 5000 dokumendi, mis asuvad 208 kihelkonnakarbis. Linnakaevamiste kogus on kokku üle 600 kaevamisaruande (valdavalt Viljandi ja Tartu linnade kohta). Arhiivi kuuluvad ka kaitse all olevate muististe passide koopiad,  TLÜ Ajaloo Instituudi ning maakonnamuuseumite leiukataloogide koopiad ning Eesti rahvaluule Arhiivi kartoteegist kopeeritud teated arheoloogiliste objektide kohta. Digitaalsel kujul kuulub arhiivi juurde ligi 2000 faili kaevamis-ja inspektsiooniaruannetega.

Arhiivi kaardikogu sisaldab järgmisi kaarte:

1) nõukogudeaegsed majandiplaanid Lõuna-Eesti kohta;

2) Nõukogude sõjaväe topograafilised kaardid (1:25 000; olemas lünklikult); 3) Eesti põhikaart (1:20 000), täiendatakse pidevalt vastavalt ilmumisele;

4) 1:50 000 talunimedega kaart (olemas Lõuna-Eesti kohta);

5) 1790. aastatest pärit L. Mellini atlase kaardilehed, G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaart 1830. aastatest ja Schmidti Eestimaa kaart 1840. aastatest (Regio kordustrükid).

Arhiivis olevate säilikute kohta on koostatud Exceli-formaadis andmebaas ning uute dokumentide arvelevõtmiseks on olemas digitaalne tulmeraamat. Arendamisel on eraldi fotokogu ning digitaalsete kaevamisaruannete kogu. Arhiivi säilikuid kajastav Exceli formaadis andmebaas seotakse 2012. aastal loodava TÜ keskse arheoloogiaandmebaasiga ja TLÜ AI arheoloogiaandmebaasiga, mis võimaldab internetipõhiseid vastastikuseid päringuid.

TÜ kihelkondade arhiivi andmebaas .