Arheoloogias kaitstud tööd

Theses in archaeology
   
Esileht > Õppetöö > Arheoloogias kaitstud tööd
 
 
 

Doktoritööd 1938-2011
PhD dissertations

   

1938

Harri Moora

Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.

1941

Richard Indreko

Keskmine kiviaeg Eestis

1944

Marta Schmiedehelm

Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren

1944

Artur Vassar

Nurmsi kivikalme Eestis ja tarandkalmete areng

1956

Marta Schmiedehelm

1988

Evald Tõnisson

1996

Valter Lang

Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Summary. Prehistoric Rävala. Antiquities, chronology and the establishment of farming settlement in North-West Estonia, with special reference to the area on the lower reaches of the Pirita River.

2001

Aivar Kriiska

Stone Age Settlement and Economic Processes in the Estonian Coastal Area and Islands. (Kaitstud Helsingi Ülikoolis)

Andres Tvauri

Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost. Summary. Prehistoric Tartu. A Study of the Settlement History of the Prehistoric Hillfort and Settlement of Tartu.

Heiki Valk

Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD

2002

Marika Mägi

At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology Saaremaa (Ösel), 9th-13th centuries AD

2003 Jüri Peets The Power of Iron. (Kaitstud Turu Ülikoolis)
Mati Mandel Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed.
Zusammenfassung. Die Grabstätten des 5.-13. Jahrhunderts im Landkreis Läänemaa (Wiek).
2005 Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogilises leiumaterjalis viikingiajast keskajani.
Bone and antler artefacts among Estonian archaeological finds from the Viking Age until the Middle Age.
2007 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil.
Summary. Imported pottery in West Estonian towns between the 13th and 17th centuries.
2009 Tõnno Jonuks Eesti muinasusund.
Summary. Estonian Prehistoric Religion
2011 Gurly Vedru Põhja-Eesti arheoloogilised maastikud
Summary. Archaeological landscapes of North-Estonia