Arheoloogia ja etnoloogia kevadkool
Inimene, keskkond ja mälu
11.-12. märtsil 2006 Taevaskojas

 

Probleemiga seotud terminoloogia. Vaadeldakse mõlema teaduse probleemiga seotud termineid ja mõisteid, püüdes anda ülevaadet nende tähendustest ja võimalikest kasutuskontekstidest. Milline on kultuuri mõiste etnoloogias ja milline arheoloogias? Kuidas mõista mälu? Millised on nende terminite kattuvused arheoloogias ja etnoloogias?

Erinevad tehnoloogiad arheoloogide ja etnoloogide uurimisobjektina. Kitsamalt vaadeldakse erinevate artefaktide valmistamiskäiku ning materjali tundmist läbi inimfaktori. Laiemalt võib tehnoloogia mõiste siduda inimeste käitumisstrateegiatega.

Muuseum kui tehiskeskkond. Muuseum kui institutsioon ja sellega seonduvad probleemid arheoloogias ja etnoloogias. Milline on arheoloogide ja etnoloogide roll selle loomisprotsessi kujundamisel?

Mälu käsitlemisest arheoloogias ja etnoloogias. Kitsamalt vaadeldakse ajaloolise protsessi mõistmise/käsitlemise erinevusi ja sarnasusi arheoloogias ja etnoloogias. Samuti tõstatatakse küsimus sellest, kuidas uuritakse ajalooteadvust arheoloogia ja etnoloogia teaduses?

Sotsiaalsed suhted arheoloogia ja etnoloogia uurimisprobleemina. Milliseid allikaid ja kuidas antud teema kontekstis kasutatakse? Millisel kohal antud teema kõnesolevais teadustes seisab? Millised on antud probleemi kattuvused arheoloogias ja etnoloogias?


Kava
Kirjandus
Info
Avaleht