Arheoloogia ja etnoloogia kevadkool
Inimene, keskkond ja mälu
11.-12. märtsil 2006 Taevaskojas
 • Anepajo, Terje, Kõresaar, Ene 2001. Kultuur ja mälu. Konverentsi materjale. – Studia ethnologica Tartuensia 4 . Tartu.

 • Danesi, Marcel, Perron, Paul 2005. Kultuuride analüüs. Valgus.
 • Eesti rahvakultuur 1998. Koostanud ja toimetanud Ants Viires ja Elle Vunder. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 259-263.
 • Gross, Toomas. 1996. Mõistmisest ja teisest antropoloogias. - Akadeemia 8, 1717-1738.

 • Gross, Toomas. 2002. Anthropology of collective Memory: Estonian National Awakening Revisited. - Trames, Vol. 6/4.

 • Gullestad, Marianne. 1999. Ühisosa ja erinevused kultuuris. Moodsa kompleksühiskonna interpreteeriv analüüs. - Skandinaavia kultuurianalüüs. SEF 3. toim. A. Järs, A. Kannike, H. Pärdi, 37-51.
 • Kaaristo, Maarja 2004. Peksmine ja löömine Eesti külas 1868-1911 Nursi vallakohtu protokollide näitel. Õigusetnoloogiline perspektiiv. - Mäetagused 27, 31-46 (http://www.folklore.ee/tagused/nr27/kaaristo.pdf )
 • Konsa, Marge, Ilves, Kristin, Jonuks, Tõnno, Kiudsoo, Mauri, Ots, Mirja, Saluäär, Ulla, Sarv, Krista 2003. Missugune sa oled, Eesti arheoloogia? – Eesti arheloogia ajakiri , 7:1, 72-94.
 • Kõresaar, Ene, Anepajo, Terje 2003. Mälu kui kultuuritegur: etnoloogilisi perspektiive. – Studia ethnologica Tartuensisa 6. Tartu.

 • Kõresaar, Ene. 2003. Mälu, aeg, kogemus ja eluloouurija pilk. - Mälu kui kultuuritegur. Etnoloogilisi perspektiive. Studia ethnologica Tartuensia 6, 7-32.
 • Lang, Valter 2001. Interpreting archaeological cultures. – Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences , 5:1, 48-58.
 • Lang, Valter 2005. Arheoloogilise uurimistöö ajalugu (kuni 1980. aastate lõpuni). – Arheoloogiline uurimistöö Eestis 1865-2000. http://www.arheo.ut.ee/ArheoLugu.htm


 • Ligi, Priit 1995. Ühiskondlikest oludest Eesti alal hilispronksiajal ja rauaajal. - Eesti arheoloogia historiograafilisi, teoreetilisi ja kultuuriloolisi aspekte. Muinasaja teadus 3. Tallinn, 182-270.

 • Minaudier, Jean-Pierre. 2003. Milles seisneb rahva mälu? - Vikerkaar 10-11.
  http://www.eurozine.com/articles/2005-03-19-minaudier-et.html
 • Pärdi, Heiki 1998. Mõistetest etnograafia, etnoloogia ja rahvateadus ning eesti etnoloogiast. - Akadeemia 2, 252-266.

 • Sarmela, Matti. 1991. Mis on antropoloogia. - Akadeemia 1 ja 2.

 • Tamm, Marek. 2003. Monumentaalne ajalugu. Mida me mäletame Eesti ajaloost. - Vikerkaar 10-11, 60-68.
 • Tvauri, Andres 2003. Museoloogia ja muinsuskaitse. Õppematerjal (veebruar 2003).

 • intervjuu Reinarcht Koselleckiga. 2003. Ajalugu, mälu ja identiteet. Vikerkaar 10-11.

Teemadering
Kava
Info
Avaleht