Kogud

Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja arhiiv hõlmaavad arheoloogilisi leide, osteoloogia- ja zooarheoloogiakogusid, loodusteaduslikke abikogusid (pinnase- ja materjaliroovide kogud), arheoloogiaarhiivi ja -raamatukogu ning andmebaase. Leiukogude tugistruktuuriks on konserveerimislabor. Põhirõhk on Eestist pärit leidudel, kuid esinduslikult on esindatud ka Põhja-Läti arheoloogilised leiud (tsaariaegsete kaevamiste tulemused, Õpetatud Eesti Seltsi kogu). Arhiiv sisaldab kõiki Eestis toimunud maamuistiseid puudutavaid arhiivimaterjale (alates 1991 TÜs koostatud originaalid, TLÜ Ajaloo Instituudi  ja Muinsuskaitseameti arhiivi materjalide koopiad; kuni A4 formaat); linnakaevamiste materjalid on esindatud osaliselt.  Koguga liitub Eesti arheoloogilise kohainfo koondandmebaas (Muinsuskaitseameti serveris). Andmebaasid leiukogude ja arhiivi kohta liidetakse 2012. aastal loodavasse Tartu Ülikooli kesksesse arheoloogiaandmebaasi, mis järgib 2011. a valminud Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude andmebaasi ülesehitust. TÜ ja TLÜ arheoloogiaandmebaasid liidetakse ühtsesse, internetipõhiselt vastastikuseid päringuid võimaldavasse süsteemi; nii moodustub Eesti arheoloogia rahvuskogu keskne andmebaas. Kogude moodustamist, haldamist ja kasutamist reguleerib vastav eeskiri.

TARA - Tartu arheoloogiakogude infosüsteem

biblio.arheo.ut.ee – Eesti ja Läti arheoloogilise bibliograafia andmebaas (kasutajanimi:biblio, parool: biblio)

Arheoloogia_Labori_Hinnakiri_2021 - TÜ arheoloogia labori konserveerimis- ja uurimisteenuste kirjeldused

TÜ arheoloogiakogude täiendamise ja kasutamise kord  - TÜ arheoloogiakogude ja -arhiivi kasutamise kord

Rules of using archaeological collections of the University of Tartu - TÜ arheoloogiakogude ja -arhiivi kasutamise kord inglise keeles

Andmebaasi kasutuskord  - Arheoloogilise kohainfo andmebaasi kasutuskord

Avaldus TÜ arheoloogilise kohainfo andmebaasi kasutajaõiguste saamiseks

TÜ peanumbri taotlemise ja leidude vastuvõtmise akt

Proovivõtu protokoll

Sampling protocol final