Projekt “Arheoloogia, võim ja ühiskond”

2012. aasta mais käivitus euroliidu Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames uus arheoloogialane europrojekt Arheoloogia, võim ja ühiskond: koostöö arheoloogiapärandi kaitseks / Archaeology, Authority and Community: Co-operation to Protect Archaeological Heritage (ehk AAC-projekt). Üheksa partneriga ja 2014. aasta lõpuni kestva projekti maht on 1 714 516 eurot, juhtpartner on Tartu Ülikool. Koostööpartneriteks on Muinsuskaitseamet ja MTÜ Arheoloogiakeskus, Läti Ülikooli Läti Ajaloo Instituut, Aluksne vald, Ludza vald, Pihkva Oblasti Arheoloogiakeskus, MTÜ Pihkva Arheoloogiakeskus ja Pihkva Muuseum-Kaitseala. Programmi juhtkomitee ja tehniline sekretariaat asuvad Riias

Projekti eesmärk on kaitsta arheoloogiapärandit, tõsta avalikkuse teadlikkust selle kaitse vajalikkusest ning arendada vastavasisulist piiriülest koostööd.

Konkreetseteks eesmärkideks on arheoloogiapärandi väljaselgitamine maastikul piirilähedastes piirkondades, Eestis eeskätt ajaloolise Tartu- ja Võrumaa idaosas ning Setomaal. Leitud muististest teavitatakse omavalitsusi ja Muinsuskaitseametit, välitööde käigus avastatud paigad esitatakse muinsuskaitse alla võtmiseks. Süvitsi inventeeritakse kuue kihelkonna looduslikud pühapaigad.

Projekti raames antakse välja arheoloogia ja arheoloogiapärandi kaitse alaseid trükiseid, brošüüre ja raamatuid. Ilmub kolm numbrit uut populaarteaduslikku arheoloogiat tutvustavat väljaannet – Eesti arheoloogia aastakirja nimega Tutulus, aastate 2012, 2013 ja 2014 kohta. Toimuvad loengud, seminarid ja õppepäevad, sh koolides ja omavalitsustes. Rõuges arendatakse edasi mullu sügisel valminud viikingiaegset muinasmajakompleksi.

Piiriülene koostöö arheoloogiapärandi kaitse alal on aluseks sisulisele teaduskoostööle. Projekti raames luuakse ühised arheoloogiaandmebaasid kolme riigi üksteisega külgnevate piirialade kohta. Eesmärgiks on luua ja süvendada kontakte Eesti, Läti ja Vene arheoloogide, muinsuskaitsjate ja arheoloogiaüliõpilaste vahel. Programmi raames on Pihkvas kavas luua uus keskus piiriülese koostöö edendamiseks.

2012. aastal on Eestis toimunud arheoloogiamälestiste väljaselgitamine Hargla, Karula, Räpina, Vastseliina ja Põlva kihelkonnas, muinaskäsitöö seminar Rõuges, päästekaevamised Karula Niklusmäe ja Härmä kalemtel ning Uderna asulakohal, Tartu ja Pihkva arheoloogide ühised maastikuionspektsioonid Kagu-Eestis, Eesti-Vene tudengiseminar Pihkvas.

Projekt toimub Euroopa Naaberluse ja Partnerluse Instrumendi 2007-2013 raames, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi alameetme „Ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse ja edendamine ning kohalike traditsiooniliste oskuste toetamine“ raamistuses.

www.aac-project.eu

www.estlatrus.eu