• 1923 Marta Schmiedehelm Nn. gooti küsimusest Eesti hilisema Rooma rauaaja kultuuris arheoloogilise materjali valgustusel (Magistritööd (1923-1939))
 • 1925 Harri Moora Latvia varem raua-aeg (Lätimaa rauaaeg kuni 500 a. p. Kr (Magistritööd (1923-1939))
 • 1927 Erik Laid Eesti muinaslinnad (Magistritööd (1923-1939))
 • 1932 Richard Indreko Einige der ältesten steinzeitlichen Funde Estlands (Magistritööd (1923-1939))
 • 1938 Harri Moora Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. (TÜ) (Doktoritööd)
 • 1939 Artur Vassar Drei Steinkistengräber aus Nordestland (Magistritööd (1923-1939))
 • 1941 Richard Indreko Keskmine kiviaeg Eestis (Doktoritööd)
 • 1944 Artur Vassar Nurmsi kivikalme Eestis ja tarandkalmete areng. Plaanid, joonised ja kaardid (Doktoritööd) /docs/Vassar1943joonised.pdf
 • 1944 Marta Schmiedehelm Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren (Doktoritööd)
 • 1944 Artur Vassar Nurmsi kivikalme Eestis ja tarandkalmete areng (Doktoritööd) /docs/Vassar19431.pdf
 • 1948 Lembit Jaanits Tamula neoliitiline asula ja kalmistu (Lõputööd)
 • 1948 Leo Metsar Randvere kivikalme sugukondliku korra lagunemisaja mälestusmärgina (Lõputööd)
 • 1950 Vilma-Juliane Õunroos (Trummal) Kirde-Eesti kääbaskalmed (Lõputööd)
 • 1950 Herbert Jürimäe Noorema rauaaja kalmed Eesti alal (Lõputööd)
 • 1953 Lembit Jaanits Neoliitilise ja varase metalliaja asulad Emajõe suudmealal. Illustratsioonid (TÜ) (Kandidaaditööd)https://dspace.ut.ee/handle/10062/51916
 • 1953 Lembit Jaanits Neoliitilise ja varase metalliaja asulad Emajõe suudmealal (TÜ) (Kandidaaditööd)https://dspace.ut.ee/handle/10062/52048
 • 1954 Aita Kustin Asteegid ja Mehhiko vallutamine (Lõputööd)
 • 1954 Silvia Laul Thomas Morus ja ta "Utoopia". (Lõputööd)
 • 1954 Arkadi Molvõgin Nõukogude Eesti töötajate heaolu kasv pealesõjaaegsetel aastatel 1945-1953. (Lõputööd)
 • 1955 Vilma Trummal Vene-Eesti vastastikused suhted IX sajandist kuni XIII sajandi alguseni (Kandidaaditööd)
 • 1955 Jüri Selirand Eestlaste ühiskondlik-majanduslik kord XIII sajandi algul kirjalike allikate põhjal (Lõputööd)
 • 1956 Marta Schmiedehelm Археологические памятники периода распожения родового строя на северо-востоке Эстоний (Doktoritööd)
 • 1956 Evald Tõnisson Aardeleiud Eesti NSV territooriumil IX-XIII sajandil (Lõputööd)
 • 1958 Kaljo Vedler Asva ja Iru linnusasulad Eesti NSV territooriumil (Lõputööd)
 • 1961 Vello Lõugas Lõhavere linnus (Lõputööd)
 • 1961 Tanel Moora Muistse Harju ja Rävala maakonna asustus (Lõputööd)
 • 1962 Aita Kustin Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi tärkamise perioodist (11. - 13. sajand) (Kandidaaditööd) /docs/Kustin-1962.pdf
 • 1962 Kaupo Deemant Kagu-Eesti ala asustuse kujunemisest arheoloogia andmeil (Lõputööd)
 • 1963 Mare Aun Loona neoliitiline asula Saaremaal (Lõputööd)
 • 1966 Lea Kungla Ridala linnamägi Saaremaal (Lõputööd)
 • 1966 Jüri Selirand Eesti mandri kalmed 11.-13. sajandil (Kandidaaditööd)
 • 1967 Arkadi Molvõgin Денежное оброщение и монетное дело на территорий Естонской ССР с XIII - первой половины XIV вв (Kandidaaditööd)
 • 1968 Kaarel Jaanits Mesoliitilised tulekiviriistad Eesti NSV territooriumilt (Lõputööd)
 • 1969 Edgar Saar Madi kivikalme (TÜ) (Lõputööd)https://dspace.ut.ee/handle/10062/35293
 • 1969 Evald Tõnisson Liivlaste muistised Vidzemes (10. kuni 13. sajandi algus) (Kandidaaditööd)
 • 1970 Vello Lõugas Eesti varane metalliaeg (II a.-tuh. keskpaigast e.m.a. - 1. sajandini m.a.j.) (Kandidaaditööd) /docs/lougas_vello.pdf
 • 1972 Mati Mandel Eesti rauaaja mõõkade tüpoloogia ja levik (Lõputööd)
 • 1972 Jaan Tamm Tallinna raekojaplatsi arheoloogiliste kaevamiste tulemusi (Lõputööd)
 • 1974 Ain Lavi Põhja-Eesti külakalmete uurimistulemustest (Lõputööd)
 • 1974 Silvia Laul Kagu-Eesti vanemal rauaajal (2.-5. sajand) (Kandidaaditööd)
 • 1974 Rein Piir Vanema rauaaja muistised Saare- ja Läänemaal (Lõputööd)
 • 1974 Toomas Tamla Veekogudega seotud kultuspaikadest Eestis (Lõputööd)
 • 1974 Ülle Tamla Hõbesepise arengust Muinas-Eestis (noorema rauaaja hõbeehete põhjal) (Lõputööd)
 • 1975 Tarmo Kulmar Kambja kihelkonna asustus I a.-tuh. m.a.j. arheoloogilise materjali alusel (Lõputööd)
 • 1975 Malle Kurbel Villa I neoliitiline asula Võhandu jõe ääres (Lõputööd)
 • 1976 Ants Hein Rinnalehed Eesti alal 12.-17. saj (Lõputööd)
 • 1976 Ardo Niinre Preedi “Kuningamägi” - kivikalme Paide rajoonis (Lõputööd)
 • 1976 Ivar Leimus IX - XVII saj. mündileiud Saare- ja Läänemaal ajalooallikana (Lõputööd)
 • 1978 Mare Laul Sakalamaa asulad muinasaja lõpul (Lõputööd)
 • 1978 Ain Mäesalu Soontagana maalinn (Lõputööd)
 • Go to page: 1 2 3 8