• 1978 Ants Kraut Loode-Eesti kivikalmed (Lõputööd)
 • 1978 Mare Laul Sakalamaa asulad muinasaja lõpul (Lõputööd)
 • 1978 Ain Mäesalu Soontagana maalinn (Lõputööd)
 • 1979 Vaima Kungur Arheoloogilise uurimistöö areng Nõukogude Eestis (Lõputööd)
 • 1979 Urmas Selirand Arheoloogilise uurimistöö tulemusi Keila keskaja linnusel (Lõputööd)
 • 1979 Kalle Lange Ahjukahlite kasutamisest Tartu ja Tallinna keskaegses ehituskunstis (Lõputööd)
 • 1979 Romeo Metsallik Iru linnuse arengust I aastatuhande II poolel m. a. j (Lõputööd)
 • 1979 Mare Aun Археологические памятники второй половины I тышячелетия н.е. на юго-востоке Эстоний (Kandidaaditööd)
 • 1981 Valter Lang Valjala kihelkonna asustuskeskusest muinasaja lõpul (Lõputööd)
 • 1981 Priit Ligi Jõuga kääbaskalmistu (Lõputööd)
 • 1983 Uve Untera Lääne-Eesti arheoloogia mälestised vanemal rauaajal (Lõputööd)
 • 1983 Heiki Valk Kagu-Eesti keskaegsed külakalmed (Lõputööd)
 • 1984 Maidu Varik Kodavere kihelkonna arheoloogilised muistised esiaja lõpul (Lõputööd)
 • 1985 Jüri Peets Eesti arheoloogilised tekstiilid (III-XVI saj) (Lõputööd)
 • 1986 Mari Juzar Noorema rauaaja kääbaskalmistud Kagu-Eestis (Lõputööd)
 • 1986 Heidi Luik Kivikalmete areng Eestis I-II sajandil m. a. j (Lõputööd)
 • 1986 Anton Pärn Keskmise rauaaja kivikalmed Lääne-Eestis (Lõputööd)
 • 1987 Priit Ligi Водской этнический элемент на территорий Эстоний (Kandidaaditööd)
 • 1987 Mehis Pever Maidla kivikalme Lääne-Eestis (Lõputööd)
 • 1987 Tõnu Sepp Raud ja sepatöö Eestis (II at. algusest kuni keskpaigani) (Lõputööd)
 • 1988 Valter Lang Археологические памятники жэлэзного века в низовъях р. Пирита (Северная Эстоний) (Kandidaaditööd)
 • 1988 Jaan Tamm Eesti kloostrite materiaalne kultuur 15.-16. sajandil (Kandidaaditööd)
 • 1988 Evald Tõnisson Городища Эстоний (Doktoritööd)
 • 1989 Heli Grossberg Kuude kalme (Lõputööd)
 • 1989 Avo Ollerma Äärejooni Tartu keskaegse materiaalse kultuuri iseloomust (Lossi tn. arheoloogiauuringute valguses) (Lõputööd)
 • 1989 Ivar Leimus Монетное хозяйство Ливоний в XIV веке (1515-1581/94) гг (Kandidaaditööd)
 • 1990 Sven Udam Lihula muinas- ja keskajal (Lõputööd)
 • 1990 Maarika Kaasik Arheoloogilised tekstiilid ÕES kogudes (Lõputööd)
 • 1990 Siiri Ollerma Tartu keraamika arengujooni Lossi tänava materjalide valguses (I aastatuhande lõpp - 16. sajandini pKr) (Lõputööd)
 • 1990 Anu Rommot Tartu Lossi tn tänava kaevandi nahaleiud (Lõputööd)
 • 1990 Kaarel Jaanits Кремневый инвентар стоянок Кундаский културы (Kandidaaditööd)
 • 1991 Marika Kuiv Eesti viikingiaegsed ornamenteeritud odaotsad (Lõputööd)
 • 1991 Aldur Vunk Ahjukahlid Pärnu arheoloogilistel kaevamistel (Lõputööd)
 • 1992 Peeter Pogodin Luu- ja sarvetöötlemine keskaegses Tartus (arheoloogiliste väljakaevamiste alusel) (Lõputööd)
 • 1992 Heiki Valk Lõuna-Eesti talurahva matmiskombestik ja selle uskumuslikud tagamaad 13.-17/18. saj (Magistritööd(4+2))
 • 1992 Mati Mandel Võitlusnuga ja mõõk Muinas-Eesti relvastuses (Magistritööd(4+2))
 • 1992 Veso Tamme Reini kivikeraamika ja selle osa Tartu keskaegses leiuaineses (Lõputööd)
 • 1992 Romeo Metsallik Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi (Magistritööd(4+2))
 • 1992 Rünno Vissak Tartu VII kvartali jäätmekastid suletud leiukompleksidena (Lõputööd)
 • 1992 Ain Mäesalu Relvastuse arengust Otepää linnuse leidude põhjal (8.-14. saj.) (Magistritööd(4+2))
 • 1992 Aare Kodar Kesk-Eesti kivikalmed 5.-6. sajand. (Lõputööd)
 • 1992 Jüri Peets Eesti arheoloogilised tekstiilid kalmetest ja peitleidudest III-XVI saj. Materjal, töövahendid, tehnoloogia (Magistritööd(4+2))
 • 1992 Aivar Kriiska Narva jõe alamjooksu neoliitiliste asulate keraamika (tüpoloogia, tehnoloogia, ornamentika) (TÜ) (Lõputööd)https://drive.google.com/file/d/1mPl7IVFGUbTNlE4vMrWexAmcRVzuaFYJ/view?usp=sharing
 • 1992 Toomas Tamla Kirde-Eesti linnused (Magistritööd(4+2))
 • 1993 Kaupo Deemant Proosa kivikalmistu (Magistritööd(4+2))
 • 1993 Marika Mägi-Lõugas Eesti viikingiaegne ornament (käevõrude ja hoburaudsõlgede põhjal) (Magistritööd(4+2))
 • 1993 Ken Kalling Eesti keskaegne linnarahvastik paleoantropoloogia andmetel (Lõputööd)
 • 1993 Ain Lavi Eesti 13. - 17. saj. külaehitiste arheoloogilisest uurimisest (Lehmja asulakoha kaevamistulemuste põhjal) (Magistritööd(4+2))
 • 1994 Peeter Talvar Kõmsi noorema rauaaja kivikalme (Lõputööd)
 • 1994 Toomas Tamm Noorema rauaaja kirved Eestis (Lõputööd)
 • Go to page: 1 2 3 4 8