• 1994 Maarja Ligi Saaremaa noorema rauaaja kivikalmed ja teoreetiline arheoloogia (mõningaid tõlgendamisvõimalusi protsessuaalse ja postprotsessua (Lõputööd)
 • 1994 Aivar Kriiska Narva jõe alamjooksu ala neoliitiline keraamika (Magistritööd(4+2))
 • 1994 Marit Kruglova Eesti keskmise ja noorema rauaaja kaelavõrud (Lõputööd)
 • 1995 Gurly Vedru Proosa keskaegne asulakoht (Lõputööd)
 • 1995 Jaak Mäll Pikavarreliste külmrelvade areng Eestis XIII-XVI saj (Lõputööd)
 • 1995 Heiki Pauts Lääne-Eesti hoburaudsõled 8.-13. saj (Lõputööd)
 • 1995 Tiina Tootsi Eesti noorema rauaaja hoburaudsõlgedest maa-aluste haudadega kalmistute materjali põhjal (Lõputööd)
 • 1996 Valter Lang Muistne Rävala (TÜ) (Doktoritööd)
 • 1996 Andres Loorand Alatskivi esiaegne asustuslugu (Lõputööd)
 • 1996 Urve Trupp Linna teke Eestis Tallinna ja Tartu näitel (Lõputööd)
 • 1996 Marge Konsa Eesti noorema pronksiaja ehted (Seminaritööd) /docs/Konsa1996.pdf
 • 1998 Heidi Luik Muinas- ja keskaegsed luukammid Eestis (Magistritööd(4+2))
 • 1998 Tanel Moora Muistsete loodusolude osast kiviaja asustuse kujunemisel Kunda ümbruses (Magistritööd(4+2))
 • 1998 Ülle Tamla Hõbeesemete valmistamistehnoloogia Eestist leitud 9.-13. sajandi materjali põhjal (Magistritööd(4+2))
 • 1998 Gurly Vedru Kahala järve ümbruse asustuspiirkond muinasajal (Magistritööd(4+2))
 • 1999 Krista Sarv Halliste kihelkonna muistised ja asustus (Lõputööd)
 • 1999 Lauri Suurmaa Arheoloogilised leiud Tallinna Dunkri tänav 4 kinnistu kaevamistelt (Lõputööd)
 • 1999 Erik Tootsi Jogentagana asustuslugu kuni 17. sajandi lõpuni (Lõputööd)
 • 1999 Marge Konsa Geograafilise infosüsteemi kasutamine arheoloogias Rõuge kihelkonna näitel (Lõputööd) /docs/Konsa1999.pdf
 • 1999 Ulla Saluäär Kiviesemete kasutusanalüüs. Mesoliitilise Umbusi ja neoliitilise Valma asulakoha kõõvitsate võrdlev teraanalüüs (TÜ) (Lõputööd)https://owncloud.ut.ee/owncloud/index.php/s/8G8gTs5X59KckDg
 • 1999 Marge Konsa Eesti 14.-16. sajandi ahjukahlid (Seminaritööd) /docs/Konsa1999sem1.pdf
 • 2000 Tavo Tamm Käsitulirelvade areng 15.-17. sajandil ja Eesti vastavad arheoloogilised leiud (Lõputööd)
 • 2000 Mirja Ots Merevaigu kasutus Läänemere regioonis kiviajal (EHI) (Lõputööd)
 • 2000 Tõnno Jonuks Usund Eestis nooremal rauaajal (kirjalike ja arheoloogiliste allikate näitel) (Lõputööd)
 • 2000 Mauri Kiudsoo Eesti mündiaarded 17. sajandist. Vääringud ja nende käibeareaalid (Lõputööd)
 • 2000 Garel Püüa Kaarma kiriku pastoraadihoone arheoloogiline leiumaterjal (Lõputööd)
 • 2001 Marika Mägi At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology Saaremaa (Ösel), 9th-13th centuries AD (TÜ) (Doktoritööd)http://www.history.ee/Doktorid/Magi_phd.html
 • 2001 Arvi Haak Viljandi Pikk tänav keskajal ja varauusajal (Lõputööd)
 • 2001 Aivar Kriiska Stone Age Settlement and Economic Processes in the Estonian Coastal Area and Islands (Helsingi Ülikool) (Doktoritööd)http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/vk/kriiska/
 • 2001 Kristin Ilves Maasi laev ja Pärnu koge merendusliku kultuurmaastiku taustal (Lõputööd)
 • 2001 Andres Tvauri Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost (TÜ) (Doktoritööd)
 • 2001 Villu Kadakas Ehitusarheoloogilistest uuringutest Tallinna endise Uue Seegi hoones aastatel 1998-1999 (Lõputööd)
 • 2001 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eestis ca 1225-1650 (Magistritööd(4+2))
 • 2001 Heiki Valk Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD (TÜ) (Doktoritööd)http://www.history.ee/Doktorid/Valk_phd.html
 • 2001 Indrek Vaheoja Harrise maatriks ja selle rakendamine linnaarheoloogias Tallinn Suur-Karja 8 näitel (Lõputööd)
 • 2001 Aldur Vunk Eesti keskaegsed ahjupotid ja -kahlid. Dateerimise, tehnoloogia ja tõlgendamise aspekte peamiselt Pärnu leidude põhjal (Magistritööd(4+2))
 • 2002 Margot Laneman Kivikirstkalmete uurimislugu Eestis (Lõputööd)
 • 2002 Anton Pärn Linn ja tagamaa. Haapsalu piirkonna asustuslugu 13.-15. sajandil (Magistritööd(4+2))
 • 2003 Anu Vaba Siksali külakalmistu naisematused 13.-15. sajandil (Lõputööd)
 • 2003 Jüri Peets The Power of Iron (Turu Ülikool) (Doktoritööd)
 • 2003 Kristiina Johanson Hilisneoliitiline ja varase pronksiaja asustus Lõuna-Eestis - muististe levik seoses loodusoludega (Lõputööd)
 • 2003 Tõnnu Jonuks Eesti metalliaja usundi põhijooni (Magistritööd(4+2))
 • 2003 Mati Mandel Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed (TÜ) (Doktoritööd)
 • 2003 Helen Hanni Silmaga kivikirved. Neoliitikumi lõpp ja pronksiaja algus Põhja-Eestis (Lõputööd)
 • 2003 Mari-Liis Rohtla Ambsõled Eestis (Lõputööd)
 • 2003 Helen Vaab Kurevere kivikalme Saaremaal (Lõputööd)
 • 2004 Priit Lätti Järvamaa muistised ja asustuspilt rauaaja teisel poolel ning kesk- ja varauusajal (Lõputööd)
 • 2004 Maili Roio Vaiehitiste uurimise minevik ja tulevik Eestis (Koorküla Valgjärve näitel) (Lõputööd)
 • 2004 Kristin Ilves Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi kommunikatsioonimuististe (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/1133/5/Ilves.pdf
 • 2004 Martti Veldi Teed ja kommunikatsioon Kagu-Eestis nooremal rauaajal ja keskajal (Lõputööd)
 • Go to page: 1 2 3 4 5 8