• 2005 Riina Rammo Pronksspiraalkaunistused rõivastel Eesti haualeidude põhjal 11.- 14./15. sajandil (Lõputööd)
 • 2005 Tanel Saimre Raskusjõul töötavate heitemasinate analüüs ja rekonstruktsioon (Lõputööd)
 • 2005 Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogilises leiumaterjalis viikingiajast keskajani. (Doktoritööd)http://hdl.handle.net/10062/558
 • 2005 Riina Rammo Pronksspiraalkaunistused rõivastel Eesti haualeidude põhjal 11.-14/15. sajandil (juhendaja Heiki Valk)
  (Lõputööd) /docs/Riina_Rammo_bakalaureus.pdf
 • 2005 Ilmal Kelder Mõõga tähendus keskaja ühiskonnas (Lõputööd)
 • 2005 Silja Kalle Võrtsjärve põhjaranniku mesoliitiline asustuspilt kinnis- ja irdmuististe võrdluses. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Mirja Ots Merevaiguleiud Baltimaade kivi- ja pronksiaja muististes. (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/190/1/otsmirja.pdf
 • 2006 Anti Lillak Maa-alused põletusmatused Lõuna-Eestis. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Silja Kalle Interdistsiplinaarsusest inimmälu uurimisel arheoloogias (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem06Kalle.pdf
 • 2006 Kadri Nigulas Jägala linnamägi Eesti mäepealsete asulate kontekstis. (juhendaja Valter Lang)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Eero Heinloo Tartu lõunapoolne eeslinn kesk- ja varauusajal arheoloogia andmetel (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Lõputööd) /docs/heinloo.pdf
 • 2006 Ester Oras Alternatiivseid tõlgendusi Eesti noorema rauaaja aarete peitmispõhjustele. (juhendaja Ain Mäesalu ja Ülle Tamla)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Rivo Bernotas Tartu Ülikooli tn 15 krundi jäätmekasti nr 1 suletud leiukompleksi analüüs (Lõputööd)
 • 2006 Jekaterina Vatiska Keskaegne Narva. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Liia Vijand Hoburaudsõled Lõuna-Tartumaal 10.-17. sajandini. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Karin Vimberg Maastik kui ruum (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem06Vimberg.pdf
 • 2006 Kristiina Johanson Silmaga kivikirved Eesti arheoloogilises materjalis : juhuleidude tõlgendusvõimalusi. (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/956/5/johansonkristiina.pdf
 • 2006 Kristel Kivi Linnaaluste asula linnus-asulate süsteemis. (juhendaja Marge Konsa)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2006 Irita Kallis Väinaliivlased 10. sajandist muinasaja lõpuni (Lõputööd)
 • 2006 Tanel Saimre Tehnoloogia muutmise biheivioristlik analüüs Kursi lubjatootmispiirkonna näitel (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem06Saimre.pdf
 • 2007 Helena Kaldre Fossiilsed põllud Ilmandus ja Murastes. Põllukivihunnikute väljad kui põllumajandusliku, sotsiaalse ja rituaalse tegevusega seot (Lõputööd)
 • 2007 Mauri Kiudsoo Eesti kesk- ja vara-uusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/2756/1/kiudsoo_mauri.pdf
 • 2007 Riina Juurik Vanemast asustusest ja teedest Edela-Eestis: Saarde ja Häädemeeste kihelkonnad. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA07Juurik.pdf
 • 2007 Anti Lillak Maastik kui ruumi mõtestatus (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem07Lillak.pdf
 • 2007 Kristi Kivilaid Eesti keskaegsete linnade puithooned (Lõputööd)
 • 2007 Maili Roio Veealuse kultuuripärandi kaitse ja haldamine. (Magistritööd(4+2))
 • 2007 Martin Malve Linnuste piiramine ja kaitsmine muistses vabadusvõitluses. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA07Malve.pdf
 • 2007 Ester Oras Kontekstist tõlgenduseni (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem07Oras.pdf
 • 2007 Mart Salundi Väikeste lõhestustehnikas kivitööriistade valmistamistehnoloogia ja selle võrlus Siimusaare ja Sindi-Lodja III kiviaja asulakoht (Lõputööd)
 • 2007 Eve Rannamäe Põhja- ja Ida-Eesti hilisrauaaja maa-aluste laibakalmistute suletud leiukompleksid. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA07RannamaeSum.pdf
 • 2007 Liia Vijand Mõtisklusi naisteadlaste olukorrast ja võimalustest (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem07Vijand.pdf
 • 2007 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil. (Doktoritööd)
 • 2008 Karin Vimberg Vallsulendikes avalduv ruumikäsitus. (juhendaja Marge Konsa ja Valter Lang)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Karin_VimbergMA2008.pdf
 • 2008 Kristel Kivi Mõned mõtted hilisrauaaja ja keskaja asulate uurimise kohta (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem08Kivi.pdf
 • 2008 Maria Smirnova Kagu-Eesti I aastatuhande teise poole kääbaskalmistute paiknemine ruumis: seosed maastiku ja teiste muististega. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA08Smirnova.pdf
 • 2008 Ülle Aguraiuja Tartu Püha Jüri kalmistu paleoantropoloogiline analüüs. (juhendaja Marge Konsa ja Raili Allmäe)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA08Aguraiuja.pdf
 • 2008 Martin Malve Katse rekonstrueerida Tartu Toomkirikust leitud luustik (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem08Malve.pdf
 • 2008 Kätlin Jansons Tartu keskaegsed märkidega puitleiud. (juhendaja Andres Tvauri)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2008 Kadri Nigulas Probleeme ja võimalusi segatud kultuurkihist saadud arheoloogilise leiumaterjali tõlgendamisel – Saha põletusmatustega kalmistu (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem08Nigulas.pdf
 • 2008 Liis Livin Arheoloogia eetikakoodeksite analüüs ja täiendused Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonile. (juhendaja Marge Konsa)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA08Livin.pdf
 • 2008 Eve Rannamäe Zooarheoloogiline vaatepunkt Equus caballusele (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem08Rannamae.pdf
 • 2008 Marilin Rappu Narva ja Pärnu jõe alamjooksu ala neoliitilise kammkeraamika ornamentika. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2008 Riina Juurik Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem08Juurik.pdf
 • 2008 Raido Roog Arheoloogiliste ja kirjalike allikate kasutusvõimalustest vanema asustusloo uurimisel: Võnnu ja Kambja kihelkond. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA08Roog.pdf
 • 2009 Ingvar Dereshivski Eesti, Soome ja Rootsi keskaegsed kindlustatud mõisamajad (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09IngvarDereshivski.pdf
 • 2009 Andrus Rehemaa Tartu keskaegsete kiviehitiste vundamendid. (juhendaja Andres Tvauri)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Anti Lillak Kagu-Eesti asustusmuster rahvasterännuajast viikingiajani (u 450—1050 pKr). (juhendaja Heiki Valk)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2009 Liis Livin Eesti arheoloogide väärtused eetikakoodeksi alusel (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09LiisLivin.pdf
 • 2009 Janek Šafranovski Ajaloo visuliseerimine muistsetel linnustel. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09%20Safranovski.pdf
 • 2009 Silja Möllits Can Planioli leiukoht Kirde-Hispaania paleoliitilisel maastikul. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Magistritööd(3+2))
 • Go to page: 1 2 3 4 5 6 7