• 2009 Nele Kangert Metallidetektorid ja arheoloogiapärandi kaitse Eestis: arengud ja hetkeseis. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Liisu Tähe Eesti Rahva Muuseum formaalhariduse toetajana. (juhendaja Virve Tuubel)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Liia Vijand Arheoloogia õpetamine keskkoolis. (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Liia_VijandMA2009.pdf
 • 2009 Ülle Aguraiuja Toitumise uurimise võimalusi mineviku kogukondade juures (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09YlleAguraiuja.pdf
 • 2009 Viire Pajuste Eluhooned Loode-Venemaa linnades ja asulates 8.-11. sajandil. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09Pajuste.pdf
 • 2009 Kristel Kivi Uderna asulakoht kesk- ja varauusajal. (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Kristel_KiviMA2009.pdf
 • 2009 Ingrid Ulst Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja "musta arheoloogia" probleemid Eestis. (juhendaja Ain Mäesalu ja Ants Kraut)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09Ulst.pdf
 • 2009 Tõnno Jonuks Eesti muinasusund. (Doktoritööd)http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/9494
 • 2009 Ingvar Dereshivski Eesti, Soome ja Rootsi keskaegsed kindlustatud mõisamajad (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09IngvarDereshivski.pdf
 • 2009 Andrus Rehemaa Tartu keskaegsete kiviehitiste vundamendid. (juhendaja Andres Tvauri)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Anti Lillak Kagu-Eesti asustusmuster rahvasterännuajast viikingiajani (u 450—1050 pKr). (juhendaja Heiki Valk)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2009 Liis Livin Eesti arheoloogide väärtused eetikakoodeksi alusel (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09LiisLivin.pdf
 • 2009 Janek Šafranovski Ajaloo visuliseerimine muistsetel linnustel. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09%20Safranovski.pdf
 • 2009 Silja Möllits Can Planioli leiukoht Kirde-Hispaania paleoliitilisel maastikul. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2010 Liis Livin Eesti arheoloogide väärtusmaailm ja -konfliktid (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Livin_Liis_MA2010.pdf
 • 2010 Sten Berglund Kesk- ja uusaegsed kaubaplommid kaubandusajaloo allikana. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Berglund.pdf
 • 2010 Marianne Tähe Punane glasuurkeraamika Tartu Lutsu tänav 2 arheoloogilises aineses (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Tahe.pdf
 • 2010 Martin Malve Tartu Toomkiriku kalmistu matuste osteoloogiline analüüs: kaks juhtumiuuringut (juhendaja Heiki Valk, Ken Kalling)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Malve_MartinMA2010.pdf
 • 2010 Juhan Hepner Eesti muinasaja lõpu linnused sõjalisest vaatepunktist. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Hepner.pdf
 • 2010 Jüri Metssalu Mõningaid maastikumõtteid (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10JyriMetsalu.pdf
 • 2010 Eve Rannamäe Zooarchaeological Study of Animal Consumption in Medieval Viljandi (juhendaja Heiki Valk, Lembi Lõugas, Elisabeth Iregren)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Eve_Rannam%E4eMA2010.pdf
 • 2010 Pikne Kama Arheoloogiline vaatepunkt regilaulutüübile "Ema haual" (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Kama.pdf
 • 2010 Arvi Haak Viljandimaa linnuste kedrakeraamika hilisrauaajal (11. sajand - 13. sajandi algus) (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15153/1/Haak_Arvi.pdf
 • 2010 Viire Pajuste Eksperimentaalarheoloogia – teadusliku tõeväärtuse ja arheoloogia populariseerimise meetod (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10ViirePajuste.pdf
 • 2010 Kristiina Kull 13.-14. sajandi emailmaalingutega klaaspeekrid Eestis (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Kull.pdf
 • 2010 Ulla Kadakas Tallinna Vabaduse väljaku neoliitiline asulakoht Eesti samaaegsete rannikuasulate kontekstis (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15156/1/Kadakas_Ulla.pdf
 • 2010 Margo Samorokov Kesk- ja uusaegne nahk Pärnu muuseumi arheoloogiakogus ning selle uurimisvõimalused (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10MargoSamorokov.pdf
 • 2010 Maarja Olli Ornament Rooma rauaaegsetel ehetel Kirde- ja Kagu-Eestis (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Olli.pdf
 • 2010 Ingrid Ulst The Regulation of Metal Detectors and Responsible Metal-Detecting: the Examples of the UK, Sweden and Denmark. (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10IngridUlst.pdf
 • 2010 Rasmus Pruus Keskaegsed jäätmekastid Tartus Munga tn 12 hoovis (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Pruus.pdf
 • 2011 Ülle Aguraiuja Stabiilsed isotoobid paleoökoloogia indikaatoritena Hollandi paleozooloogilise materjali põhjal (juhendaja Marge Konsa, Lembi Lõugas)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/Aguraiuja_MA_2011.pdf
 • 2011 Karina Tammai Eesti arheoloogilised krõllid (juhendaja Ain Mäesalu, Riina Rammo)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2011 Anu Kivirüüt Põletatud luude uurimine: metoodika ning praktika Viimsi I tarandkalme leiukompleksi näitel (juhendaja Heiki Valk, Martin Malve)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kivirüüt.pdf
 • 2011 Marilin Rappu Eesti kammkeraamika ornament. Viie neoliitilise rannikuasula näitel (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/Rappu_MA_2011.pdf
 • 2011 Ants Kree Viljandi linnuse relvaleiud (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kree.pdf
 • 2011 Liisa Kallas Leiud Põhja- ja Lääne-Eesti looduslikest pühapaikadest (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2011 Tuuli Kurisoo Ristripatsid eesti 12.–13. sajandi laibakalmistutes – ehted, kristlaste või paganate tunnused? (juhendaja Tõnno Jonuks, Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kurisoo.pdf
 • 2011 Ingmar Noorlaid Arheoloogiamälestiste muinsuskaitseline inspekteerimine Viru-Nigula valla näitel (juhendaja Mari Lõhmus, Martti Veldi)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Noorlaid.pdf
 • 2011 Maarja Lainevoog Matmiskombestik Tallinna Püha Barbara ja Jaani seegi 14.—18. sajandi eeslinnakalmistul (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Lainevoog.pdf
 • 2011 Andreas Allik Ahjukahlid Tartu Lutsu tänav 2 arheoloogilises aineses (juhendaja Andres Tvauri, Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Allik.pdf
 • 2011 Gurly Vedru Põhja-Eesti arheoloogilised maastikud (Doktoritööd)http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/16297
 • 2011 Ragnar Saage Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus (juhendaja Ain Mäesalu, Jüri Peets)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Saage.pdf
 • 2011 Allar Haav Lääne-ja Hiiumaa 13.–18. sajandi külakalmistud (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Haav.pdf
 • 2012 Liivi Varul Kivikirstkalmete uurimine osteoloogiliste meetodite abil Jõelähtme kalmete nr 6, 7, 15, 16 ja 19 näitel (juhendaja Tõnno Jonuks ja Martin Malve)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA12_Varul.pdf
 • 2012 Kristiina Zadin Eesti pronksiaegsed pronkskirved (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA12_Zadin.pdf
 • 2012 Kristiina Paavel Kasutuskulumise uurimine: metoodika ja selle rakendamine pronksiaegsete sarvteravike näitel (juhendaja Kristiina Johanson ja Heidi Luik)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA12_Paavel.pdf
 • 2012 Margo Samorokov Naha töötlemine keskaegses Uus-Pärnus läbi kirjaliku ja arheoloogilise materjali (juhendaja Krista Sarv, Andres Tvauri)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/MA12_Samorokov.pdf
 • 2012 Kaarel Sikk Empiirilised andmed Eesti arheoloogias. Kogumine, tähelepanekud, struktuurid, seosed (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2012 Keiti Randoja Laste võimalikud sotsiaalsed vanusegrupid Kukruse ja Pada hilisrauaaegsete kalmistute näitel (juhendaja Mari Lõhmus)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA12_Randoja.pdf
 • 2012 Jekaterina Štšogoleva Liivi sõja aegse Vene sõjaväe arheoloogilised jäljed Eesti linnades ja linnustes (juhendaja Aivar Kriiska, Andres Tvauri)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/MA12_Štšogoleva.pdf
 • Go to page: 1 3 4 5 6 7