HEIDI LUIK Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogiliste leidudena

Tartu Ülikooli doktoritöid

vt sisukord

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.
120 lk, pehme köide.
ISSN 1736-7468
ISBN 978-9949-11-963-9

Osta raamat: www.tyk.ee

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

EVALD TÕNISSON Eesti Muinaslinnad

Prehistoric strongholds of Estonia
Muinasaja teadus, 20

Raamat kujutab endast kokkuvõtet Eesti muinaslinnade pikaajalisest uurimistööst.
Raamatu põhiautor on Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessor Evald Tõnisson, kes tegeles üle 35 aasta meie vanema ajaloo kõige monumentaalsemate muististe uurimisega.

Teose esimene osa on koostatud pärast Tõnissoni surma tema käsikirjaliste materjalide põhjal. Selles antakse ülevaade linnuste tüüpidest, kaitseehitistest ja hoonestusest. Raamatu teise osa moodastab põhjalik ja uusimaid andmeid sisaldav linnuste kataloog.

Toimetanud ja täiendanud: Ain Mäesalu ja Heiki Valk
Küljendus: Karl-Kristjan Videvik

TÜ ja TLÜ arheoloogia ühisväljaanne, 2008.
357 lk, pehme köide.
ISSN 1404-3867
ISBN 978-9985-4-0538-3

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

SILVIA LAUL, HEIKI VALK Siksälä: A Community at the Frontiers.

Iron Age and Medieval

CCC Papers, 10

Raamat “Siksäla – rauaaegne ja keskaegne kogukond piirimaadel” võtab kokku Eesti kagupoolseimas nurgas, Läti ja Vene piiri lähistel asuva Siksälä kalmistu 1980.-1993. aastani toimunud väljakaevamiste tulemused.

Siksälä on Eesti kõige suuremas mahus uuritud ja kõige rikkalikumaid leide andnud hilismuinas- ja keskaegne maakalmistu. Raamat annab ülevaate 12.–15. sajandi olustikust ja kogukonnast, sealhulgas selle etnokultuurilisest taustast, antropoloogiast ja kalmelt leitud müntidest. Raamat sisaldab rikkalikku pildimaterjali, mille vahendusel saab aimu, millised olid muinasrõivad ja keskaegsete vabatalupoegade relvapanused. Need rekonstruktsioonid on loodud hästisäilinud arheoloogiliste leidude põhjal. Teose puhul on tegemist kõige esimese ühte kalmeleiukohta käsitleva raamatuga Eestis.

Toimetaja: Heiki Valk
Kujundus ja küljendus: Inge Lumiste ja Sofia Aronovich

University of Tartu, Institute of History and Archaelogy; Gotland Unversity College Centre for Baltic Studies, 2007.
237 lk, kõva köide.
ISSN 1404-2665
ISBN 978-9985-4-0527-7

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

VALTER LANG Baltimaade pronksi- ja rauaaeg

Raamat on esimene katse kokku võtta Baltimaade kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik areng kogu metalliaja jooksul. Ohtralt illustreeritud raamat on mõeldud küll eelkõige arheoloogiaüliõpilastele,
kuid tänu autori väga heale kirjutamisstiilile on käsitletud materjal arusaadav ja huvitav igale ajaloohuvilisele.

Keeletoimetaja: Leelo Jago
Küljendaja: Kristel Külljastinen

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
309 lk, kõva köide.

ISBN 978-9949-11-525-9

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Archaeological Research in Estonia 1865-2005 Estonian Archaeology, 1

Uus arheoloogia sari on mõeldud Eesti muinasaja ning kesk- ja uusaja arheoloogilise ainese süstematiseeritud esitamiseks ja põhjalikuks analüüsiks uuel ning kaasaegsel tasemel. Eesmärgiga teha Eesti ala arheoloogiline aines kättesaadavaks rahvusvahelisele teadusüldsusele, ilmub see sari inglise keeles.

Esimene köide uuest sarjast on pühendatud Eesti arheoloogia historiograafiale ning praeguse seisundi analüüsile.

Toimetajad: Valter Lang, Margot Laneman
Kujundus ja küljendus: Meelis Friedenthal

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.
388 lk, kõva köide.
ISSN 1736-3810
ISBN-10 9949-11-233-8

Raamatututvustus TÜ ajalehes

Raamatuarvustus ajakirjas Fornvännen 2006/5, lk 363

Läbimüüdud

Raamat eesti keeles

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud