Andres Tvauri Eesti hilisrauaaja savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani)

Muinasaja teadus 16.
Latest Iron Age pottery in Estonia (from the 11th century to the middle of the 13th century)
Tartu-Tallinn, 2005.
ISSN 1406-3867 ISBN 9985-9304-5-2

Arheolooge võib laias laastus jagada kaheks: ühed armastavad savinõukilde ja teised vihkavad neid. Arvestades keraamika uurimise senist seisu Eestis, kaldun arvama, et keraamika vihkajad on meil ülekaalus. Veelgi enam, keraamikauurijaid peetakse kolleegide hulgas veidrikeks. Eeldatakse, et neil on kuidagi erinev närvikava, kuna nad suudavad kõledates ja tolmustes leiuhoidlates tutvuda kümnete tuhandete pisikeste savitükikestega, mis võhiku arvates on äravahetamiseni sarnased. Kuigi tunnen end igati normaalsena, võtsin selle töö siiski ette. Põhjus peitub selles, et Eesti arheoloogilise keraamika uurimises on mitmed suured lüngad, mis minu arvates takistavad meie arheoloogiateaduse arengut.

Andres Tvauri

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Interarchaeologia, 1


BASE.
Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003.
Culture and Material Culture.
Edited by Valter Lang

Tartu-Riga-Vilnius, 2005 (181 pp).
ISSN 1736-2806 ISBN 9985-50-384-8

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Sõrgadest sarvedeni, merikarbist mammutini. Luuesemete valmistamisest ja kasutamisest esiajast tänapäevani

Muinasaja teadus 15. ICAZ-i Töödeldud Luu Uurijate Töögrupi 4. konverentsi toimetised, Tallinn, 26.-31. august 2003.

Kogumiku on koostanud Heidi Luik, toimetanud Heidi Luik, Alice M. Choyke, Colleen E. Batey ja Lembi Lõugas.

From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present.
Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th-31st of August 2003.
Tallinn, 2005 (445 pp). ISSN 1406-3867 ISBN 9985-50-383-X

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis, 1

Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogilises leiumaterjalis  viikingiajast keskajani

Bone and antler artefacts among Estonian archaeological finds
from the Viking Age until the Middle Ages

Tartu, 2005.
ISSN 1736-2733 ISBN 9949-11-043-2

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Vilma Trummalile pühendatud kogumik Linnusest ja linnast

Sarja Muinasaja teadus neljateistkümnendas raamatus, mis valmis TÜ arheoloogia õppetooli ja AI arheoloogiaosakonna koostöös, on avaldatud 20 lühiuurimust Eesti, Vene, Läti ja Saksa arheoloogidelt ning numismaatikutelt. Kogumiku väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, SA Tartu Kultuurkapital ja Eesti Teadusfond.

Kogumikus avaldatud artiklid on väga tihedalt seotud juubilari peamiste uurimisteemadega. 454 lk paksusest raamatust leiab mitmesuguseid ülevaateid muinas- ja keskaegsetest esemetest. Esindatud on ehteleiud Tartust ja Viljandist, luuesemed Eesti linnustelt, vene keraamika Eesti 16. sajandi linnustes ja linnades, Varbolast mündileiud ja nende kasutamine arheoloogilises uurimistöös jne. Peale esemeuurimuste keskendub osa kirjatöödest mõne objekti või muistise analüüsile. Teemadest olgu siinkohal mainitud Riia kaiehitised, Pihkva 1309. a linnamüür, Tallinna Toompea, all-linn ja eeslinnad, samuti Ventspilsi linn. Kogumikus leidub ka arheoloogilist ainest märksa laiemalt sünteesivaid artikleid, mis arutlevad näiteks kirjalike ja arheoloogiliste allikate kokkusobivuse üle muistise tõlgendamisel (Keava linnuse näitel), eestlaste osaluse üle keskaegses linnaehituses (Haapsalu ehitusjäänuste põhjal) või Eesti käsitöö arengust muinasaja lõpul eksperimentaalarheoloogiliste katsete abil. Kindlasti elavdavad paljud nimetatud käsitlused veelgi arutelu Eesti muinas- ja keskaja tõlgendamise lähtepunktide ja võimaluste üle.

Kogumiku koostajateks ja toimetajateks on Arvi Haak, Erki Russow ja Andres Tvauri, raamatu küljendas Meelis Friendenthal.

Arvi Haak ja Erki Russow

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud